Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Bij onze activiteiten is het nodig om persoonsgegevens van u te vragen en te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken wanneer u uw persoonsgegevens opgeeft, hoe we dat doen en welke rechten u heeft. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door 112cv.

1. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Als u gebruik maakt van onze diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Hierbij kun je denken aan persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van een contactformulier.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor nakoming van een overeenkomst;
  • Voor de afhandeling van uw verzoek om informatie;
  • Voor de afhandeling van reclamaties;
  • Om u te informeren over uw aanvraag van producten of diensten.

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie betreffende een geĂŻdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van 112cv.

2. Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

112cv verwerkt alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat.

3. Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien:

  • U daar toestemming voor hebt gegeven;
  • Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegd toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn;
  • Wij of een derde rechtmatig belang heeft dat het delen van persoonsgegevens rechtvaardigt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden bijvoorbeeld indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en 112cv. Als we derden toegang geven tot uw persoonsgegevens, gebeurt dat uitsluitend wanneer we er zeker van zijn dat deze partij de gegevens gebruikt voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verwerkt en in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst met deze partij om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de persoonsgegevens voldoet aan de wet. De verantwoordelijkheid van deze verwerkingen blijft bij 112cv.

4. Cookies en hyperlinks

Wij gebruiken alleen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet. Wij gebruiken cookies alleen voor technische functionaliteit met als doel een betere gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website krijgt u de mogelijkheid om zelf te bepalen welke cookies wij wel of niet mogen plaatsen. Daarnaast kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser.

5. Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

U kunt bezwaar maken door een mail te sturen met daarin duidelijk aangegeven waartegen u bezwaar maakt, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan info@112cv.nl. Vergeet niet om uw BSN onleesbaar te maken op de kopie van uw ID-bewijs, alvorens deze op te sturen. Wij zorgen ervoor dat u binnen vier weken antwoord krijgt.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@112cv. Ter bescherming van uw privacy zult u hiervoor een kopie van uw legitimatiebewijs moeten toevoegen om er zeker van te zijn dat het verzoek door u wordt gedaan.

Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren.

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

112cv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@112cv.nl.

9. Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is 112cv, de Perponcherstraat 97, 2518 SR Den Haag, KvK 27173009.

10. Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de actuele versie kunt vinden. Het is raadzaam om de website regelmatig te bezoeken.